preloader
Homogenizacija katastarskih planova

Homogenizacija katastarskih planova

Geoprojekt d.d. Opatija u sklopu programa Državne geodetske uprave, obavlja uslugu homogenizacije katastarskih planova na području cijele Republike Hrvatske.

Homogenizacija katastarskih planova je tehnički zahvat koji se provodi u svrhu poboljšanja položajne i geometrijske točnosti katastarskih planova izrađenih grafičkom metodom izmjere, a na temelju identičnih točaka iz katastarskog plana i stvarnosti koje mogu biti određene na temelju, terenskih mjerenja odnosno iz postojećih geodetski elaborata, a dopunjene iz digitalnih ortofoto karata (DOF) i Hrvatske osnovne karte (HOK).