preloader
Nova katastarska izmjera katastraske općine Turanj

Nova katastarska izmjera katastraske općine Turanj

Prema ugovoru o javnim uslugama sklopljenim sa Državnom geodetskom upravom i Općinom Sveti Filip i Jakov, Geoprojekt izvodi geodetsko – katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području k.o. Turanj. Za novu k.o. Turanj trenutno se provodi postupak predočavanjem elaborata katastarske izmjere nositeljima prava. Predočavaju se podaci utvrđeni katastarskom izmjerom, a svrha je upoznavanje stranaka sa stanjem podataka iskazanim u elaboratu katastarske izmjere.