preloader
Nova katastarska izmjera na području općine Punitovci

Nova katastarska izmjera na području općine Punitovci

Prema ugovoru o javnim uslugama sklopljenim sa Državnom geodetskom upravom, Osječko-baranjskom županijom i Općinom Punitovci, Geoprojekt izvodi geodetsko – katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području k.o. Punitovci i dijelovima k.o. Tomašanci, k.o. Beketinci, i k.o. Široko polje.

Za nove katastraske općine: k.o. Punitovci, k.o. Josipovac Punitovački i Jurjevac Punitovački, trenutno se provodi postupak predočavanjem elaborata katastarske izmjere nositeljima prava. Predočavaju se podaci utvrđeni katastarskom izmjerom, a svrha je upoznavanje stranaka sa stanjem podataka iskazanim u elaboratu katastarske izmjere.