preloader

PROJEKTIRANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OKOLIŠA

1. Projektiranje prometne infrastrukture

Cesta je prometni građevinski objekt, izgrađen u prostoru i namijenjen retanju cestovnih vozila. Razvoj ceste i cestovnog prometa u uskoj je vezi s razvitkom ljudske civilizacije. S razvojem ljudske civilizacije promet postaje vrlo složena pojava pri kojoj dolazi do mnogih konfliktnih situacija, zbog cega u procesu projektiranja od tehnickog rješenja do izvedbenog projekta analiziramo moguce konflikte, propusne moci, trajektorije kretanja, sigurnost, utjecaj slivnih i oborinskih voda, utjecaj prometnice na okolinu i ostale bitne cimbenike te naša rješenja prilagođavamo rezultatima analize.

Reference:

Rekonstrukcija ulica unutar naselja Sveti Juraj (cca 3,5 km)
Izgradnja stambenih ulica na Martinkovcu (cca 0,8 km)
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Brovinje – Skitaca u opcini Raša (cca 5,0 km)
Obnova kolnika cesta Lucice (Delnice)(cca 1,2 km)
Pristupne ceste do zracne luke Rab
Rekonstrukcija Supilove ulice u Delnicama
Skijalište Panos – parkiralište
Izgradnja/rekonstrukcija prometnica u naselju Brzac
Izgradnja prometnica i infrastrukture – zona gospodarske
namjene Buici – Žbandaj
Prilazna cesta za turisticku zonu Torkul (cca 2,0 km) …

2. Kružno raskrižje

Kružno raskrižje je kanalizirano raskrižje kružnog oblika s neprovoznim, djelomicno ili u cijelosti provoznim/provoznim središnjim otokom i kružnim voznim trakom na koji se vežu tri ili više prikljucnih cesta u razini i u kojem se promet odvija u smjeru suprotnom kretanju kazaljke na satu. To rezultira povecanjem sigurnosti i propusne moci, što se istice kao i njihova najveca prednost. Izgradnja kružnih raskrižja intenzivna je posljednjih 20 godina u svim europskim zemljama. Razlog tome su brojne prednosti kružnog raskrižja u odnosu na klasicna raskrižja.

3. Biciklističke staze

Biciklizam je pojam koji oznacava korištenje bicikla, ali i bilo kojeg drugog prijevoznog sredstva pokretanog iskljucivo ljudskom snagom. Bicikl kao prijevozno sredstvo pruža korisnicima veliki izbor u odabiru željene, optimalne i najkrace rute. Iz tog razloga biciklisticki promet u mnogim gradovima Europe predstavlja jedan od osnovnih nacina prijevoza i jednu od polaznih tocaka održivog razvoja prometa.

Biciklističku infrastrukturu čine:
 • biciklističke prometnice
 • prometna signalizacija i oprema
 • parkirališta za bicikle i njihova oprema
 • spremišta za pohranu. bicikala
 • sustavi javnih bicikala

4. Projektiranje vodoopskrbnih sustava

OPSKRBA PITKOM VODOM

Prilikom izrade novih vodovodnih sustava ili rekonstrukcije postojecih, koristimo matematicke modele koji nam daju pouzdane rezultate na ispravno pripremljenoj bazi podataka. Sustavi pitke vode (vodovodni sustavi) razvijaju se i mijenjaju u skladu s promjenljivim staništem i aktivnošcu na određenom podrucju i ovise o potrošnji vode. U skladu s razvojnim planom pojedinog naselja ili lokalne zajednice osiguravamo optimalni dizajn vodovodnih sustava.

Naša tvrtka projektira:
 • kanalizacijske sustave za oborinsku vodu
 • kanalizacijske sustave za sanitarnu (otpadnu) vodu
 • mješovitih i odvojenih sustava odvodnje sa svim pripadajucim
 • objektima na kanalizacijskim sustavima
Ovisno o tehnologijama pražnjenja i konfiguraciji terena, osmišljavamo i implementiramo:
 • gravitacijsku kanalizaciju
 • gravitacijsku kanalizaciju u kombinaciji s pumpama i tlačnim vodovima

5. Projektiranje okoliša

U sklopu projektiranja okoliša projektiramo ure enje bujicnih korita i pripadajucih bujicnih slivova, te trgova, šetnica, fontana, djecijih igrališta, dvorišta – okoliš višefunkcionalnih objekata.

Reference:

Rekonstrukcija i izgradnja kanala „Ičići I“ za odvodnju podzemnih i površinskih slivnih voda podrucja Ičići

PROJEKTIRANJE OKOLIŠA U SKLOPU PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U sklopu projektnih rješenja prometnica posvecujemo dužnu pažnju uređivanju i oplemenjivanju zelenih i pješackih površina unutar pojasa prometnice, odnosno u sklopu uređenja kružnih raskrižja, odmorišta uz prometnice i sl.
Kroz projektna rješenja odvodnje oborinskih i sanitarnih voda posebnu pozornost posvecujemo njihovom neškodljivom disponiranju u okoliš.

Reference:

Izgradnja nogostupa uz državnu cestu D66 Lovran – Medveja
Stambena ulica OU10A na Martinkovcu

6. Projektiranje akumulacija, sustava zasnježenja te ostalih hidrotehničkih i cestovnih građevina u sklopu industrijskih postrojenja